Procedura rejestracji na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2018/2019

 • Rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe odbywa się w systemie USOSweb. Warunkiem dokonania rejestracji przez studenta jest wpis w USOS na kolejny rok studiów. W przypadku I roku – wpis na studia.
 • Student dokonuje rejestracji na przedmioty do wyboru dedykowane dla studiów danego kierunku i roku zgodnie z planem studiów i ustalonym limitem miejsc.
 • Student dokonuje rejestracji na seminarium dyplomowe o danym zakresie tematycznym do jednego z wyznaczonych opiekunów. Grupa seminaryjna z danego zakresu tematycznego liczy 10 studentów.
 • Rejestracja na przedmioty do wyboru (z semestru zimowego i letniego) oraz seminaria dyplomowe (rozpoczynające się w semestrze zimowym) trwać będzie od 17 września do 5 października. Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim rozpoczyna się po 7 stycznia 2019 r. (szczegółowa data rozpoczęcia rejestracji będzie podana w USOSweb).

  STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW W DNIU W KTÓRYM SIĘ NA NIE ZAREJESTROWALI. W przypadku braku podpięcia student zostanie automatycznie wyrejestrowany z przedmiotu przy najbliższej migracji danych.

 • Zgodnie z regulaminem studiów UJ student ma obowiązek złożyć własnoręcznie podpisaną deklarację przedmiotów realizowanych w danym roku akademickim wydrukowaną z systemu USOSweb.

  Deklaracja składa się z dwóch części i stanowi plan studenta na dany rok akademicki:

  • I deklaracja – to przedmioty z semestru zimowego oraz przedmioty całoroczne – termin złożenia – 26 października 2018 r.,
  • II deklaracja – to przedmioty z semestru letniego – termin złożenia – 12 marca 2019 r.

  Deklaracja powinna zawierać:

  • przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe zadeklarowane przez studenta w systemie USOSweb poprzez rejestrację,
  • pozostałe przedmioty – obowiązkowe (nie podlegające rejestracji) wprowadzone przez pracownika administracyjnego przewidziane planem studiów dla danego roku i kierunku.
 • Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego lub seminarium dyplomowego jest zarejestrowanie się minimalnej liczby studentów koniecznej do uruchomienia zajęć wynikającej z Zarządzenia 1/2017 Dziekana WNZ UJ CM z dn. 01.12.2017 w sprawie liczebności grup studenckich. W przypadku braku wystarczającej liczby studentów w danej grupie, pracownicy administracyjni zobowiązani są do usunięcia z USOS tych grup studenckich, do których zapisała się mniejsza niż wymagana liczba studentów. W takiej sytuacji może zostać uruchomiona kolejna tura rejestracji lub po uzgodnieniu tego ze studentami mogą zostać przesunięci do grup i na przedmioty w których zostały spełnione wymogi związane z minimalną liczbą osób w grupie.
 • Harmonogram czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS reguluje Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku.

   

Rejestracja na lektoraty odbywa się w Jagiellońskim Centrum Językowym – http://www.cj.cm.uj.edu.pl
Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego odbywa się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – http://www.studiumwf.cm-uj.krakow.pl

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów