Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Informacja na temat rekrutacji do szkół doktorskich zostanie ogłoszona wiosną 2019 r.

 

 

Rekrutacja 2018/2019 (archiwalna):

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM prowadzony jest kierunek studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk o zdrowiu. Studia trwają 4 lata (8 semestrów), a do ich podjęcia  upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów.

Przewiduje się  szeroką tematykę prac doktorskich m. in. zagadnienia z zakresu:

 • epidemiologii i badań populacyjnych
 • polityki zdrowotnej i zarządzania
 • ekonomiki zdrowia i zabezpieczenia społecznego
 • gospodarki lekiem
 • pielęgniarstwa i położnictwa
 • fizjoterapii
 • żywienia człowieka
 • psychologii oraz socjologii zdrowia
 • promocji zdrowia
 • środowiskowych uwarunkowań zdrowia
 • telemedycyna i e-zdrowie

Program studiów obejmuje przedmioty z metodyki i interpretacji wyników badań naukowych w zakresie nauk o zdrowiu, prawnych i etycznych aspektów badań naukowych oraz metod nauczania na poziomie wyższym, a także  naukę języka obcego.

Studia umożliwiają  również odbycie zajęć fakultatywnych, których celem jest rozwinięcie umiejętności dydaktycznych i zawodowych oraz zaznajomienie się z problemami komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy w zespole i strategii rozwoju organizacji.

Studia są szansą dalszego rozwoju naukowego w obszarze nauk o zdrowiu oraz wykonania pracy badawczej i przygotowania na jej podstawie rozprawy doktorskiej  pod opieką promotora.

Jednym z wymogów formalnych jest złożenie projektu badawczego w zakresie nauk o zdrowiu.

Szczegółowy opis  studiów oraz informacje dotyczące: zasad kwalifikacji, wymaganych dokumentów, terminów  znajdują  się na stronie internetowej Działu Rekrutacji na Studia UJ – www.rekrutacja.uj.edu.pl

Strona bezpośrednia do katalogu i rejestracji to: www.erk.uj.edu.pl

Kandydaci na studia doktoranckie chcący uzyskać  stypendium, składają wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej, przy  potwierdzaniu wpisu na studia. (wzór wniosku)

Stypendium doktoranckie może uzyskać 10 studentów.

Spośród wszystkich studentów na roku, 30 % doktorantów dobranych według listy rankingowej otrzymuje zwiększone stypendium.

Wykaz samodzielnych pracowników naukowych  Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM uprawnionych do podjęcia się funkcji opiekuna naukowego na studiach doktoranckich

Zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego

Zgoda Rady Wydziału na przydzielenie opiekuna naukowego niezatrudnionego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM (wzór)