Zasady przeprowadzenia przewodów doktorskich

W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora (Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Art. 179 ust. 5)

 

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna oraz biologia medyczna, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu.

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego

Wszczęcie przewodu doktorskiego – wykaz dokumentów

Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego

Konspekt rozprawy doktorskiej – zalecenia 

Dokumenty wymagane przy złożeniu rozprawy doktorskiej

Dokumenty do wypełnienia na końcowym etapie przewodu

Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM